Dowód osobisty i dane osobowe / Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego


Nowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Skontaktuj się w tej sprawie z naszym urzędem.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 7
tel. 68 368 14 10

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 1. osobiście w formie pisemnej,
 2. w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ePUAP http://epuap.gov.pl/)

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (dziecko które ukończyło 5 lat, osoba ubezwłasnowolniona całkowicie oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo). Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35´45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 

Powód ubiegania się  o wydanie dowodu osobistego:

 • pierwszy dowód
 • zmiana danych zawartych w dowodzie
 • upływ terminu ważności dowodu
 • upływ terminu zawieszenia dowodu
 • utrata dowodu
 • zmiana wizerunku twarzy
 • uszkodzenie dowodu
 • wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej
 • brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego
 • brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
 • kradzież tożsamości
 • inny (wpisz jaki)

 

Sposób odbioru dokumentu

Dowód osobisty musisz odebrać osobiście.

Osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie musi stawić się osobiście, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 roku życia.

Odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku składanego poza siedzibą urzędu (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po 30 dniach od złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty

dotychczasowy dowód osobisty (o ile nie została zgłoszona jego utrata)

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz.1131 z późn.zm.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020r. poz. 31).

UWAGI

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego

Dowody osobiste wydane przez terminem 1 marca 2015 zachowują swoją ważność (do upływu terminu, na jaki zostały wydane). Ważność zachowają także dokumenty wydane bezterminowo.

Nie ma więc konieczności wymiany posiadanych dowodów osobistych, gdzie termin ważności jeszcze nie upłynął.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 ze zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Wróć do kategorii: Dowód osobisty