Meldunek / Wymeldowanie

Wymeldowanie


Wyprowdzasz się z naszej gminy, a jesteś u nas zameldowany na pobyt stały lub czasowy? Jeżeli jesteś obywatelem polskim, to możesz wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
Biuro Ewidencji Ludności
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 7 na parterze
tel. 68 368 14 10

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem o wymeldowanie?

Obywatel polski lub cudzoziemiec zameldowany w Gminie Iłowa.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

  • wypełniony formularz
  • dowód osobisty lub paszport
  • w przypadku cudzoziemców – ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu.

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Opłatę można uiścić na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019 r. poz. 1397).

Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego Dz. U. 2020 r. poz. 930.

 

UWAGI

Jeżeli jesteś obywatelem polskim, to możesz wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Możesz dokonać wymeldowania w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (dotyczy obywateli polskich).

Jeśli wyjeżdżasz z naszej gminy z zamiarem stałego pobytu poza granicami Polski, jesteś zobowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, powinieneś zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.

 

 

Wróć do kategorii: Wymeldowanie