Meldunek / Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności


W naszym urzędzie otrzymasz zaświadczenie z akt ewidencji ludności. Przeczytaj, jak to załatwić.

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
Biuro Ewidencji Ludności
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 7 na parterze
tel. 68 368 14 10

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem o zameldowanie?

Każda zainteresowana osoba, która złożony wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek
  • dowód osobisty lub paszport
  • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany – do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu).

 

OPŁATY

  • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu – 17 zł (nie pobiera się opłaty za zaświadczenia wydawane w celu: zatrudnienia, szkolnictwa, spraw socjalnych i emerytalno – rentowych),
  • za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę można uiścić na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019 r. poz. 1397).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz.1628 ze zmianami).

 

Wróć do kategorii: Zaświadczenia z akt ewidencji ludności