Odpisy i zaświadczenia / Wszystkie odpisy i zaświadczenia

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie ślubu


Sprawdź, kiedy otrzymasz zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Maksymalnie 30 dni.

 

DOKUMENTY

  • wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie ślubu
  • dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

OPŁATY

Opłata skarbowa – 38 zł

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia wydania zezwolenia na skrócenie terminu powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna

Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 2020 poz. 1359 ze zmianami)

 

Wróć do kategorii: Wszystkie odpisy i zaświadczenia