Referaty Urzędu

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik-Wojciech Kaczmarski, e-mail: w.kaczmarski@ilowa.pl, tel. 68 368 14 15

Marcin Wójcik, e-mail: m.wojcik@ilowa.pl, tel. 68 368 14 15

Jan Woronik, e-mail: j.woronik@ilowa.pl, tel. 68 368 14 22

Magdalena Grzywaczyk, e-mail: m.grzywaczyk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 11

Monika Korczyńska, e-mail: m.korczynska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 11

Małgorzata Ślebioda, e-mail: m.slebioda@ilowa.pl, tel. 68 368 14 12

Janusz Kaniecki, e-mail: j.kaniecki@ilowa.pl, tel. 68 368 14 12

Małgorzata Hajdas-Grzesik, e-mail: promocja@ilowa.pl, tel. 68 368 14 21

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • koordynowanie sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i terenu,
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 • opiniowanie protestów i zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wykonywanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania,
 • opracowywanie i aktualizowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w oparciu o strategię rozwoju Gminy lub inne plany,
 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 • prowadzenie rejestru gruntu i budynków mienia komunalnego,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy i najmu lokali, przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,
 • sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,
 • przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji na rzecz Gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów,
 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
 • przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych,
 • przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 • naliczanie opłat i należności rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych,
 • zarządzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych – przeprowadzenie kontroli w terenie,
 • wykonywanie kontroli z zakresu scaleń i wymiaru gruntów,
 • gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 • wykonywanie zadań z zakresu geodezji:
  • prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
  • przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
  • analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej,
  • orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
  • przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądów,
 • wykonywanie zadań z zakresu podziału gruntów:
  • analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalno- prawnym i częściowo technicznym,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów,
 • prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości:
  • prowadzenie rejestru budynków i dyżurnej mapy z przejściem do systemu komputerowego,
  • wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów,
  • wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych,
  • przygotowywanie uchwał i zmiany numeracji,
 • wykonywanie zadań z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
  • opracowywanie gminnych projektów, programów i planów inwestycyjnych oraz remontowych,
  • prowadzenie i koordynowanie realizacji zadań – remontowych wykonywanych oraz zleconych przez gminę, a w tym:
   • sporządzanie umów na wykonywanie robót i usług,
   • nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
   • opracowywanie kosztorysów, a w razie potrzeby ich weryfikacja
   • weryfikacja faktur, opisywanie zakresu rzeczowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
   • opracowywanie sprawozdań, informacji dotyczących inwestycji i remontów,
   • czuwanie na efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty,
 • planowanie, organizowanie, przeprowadzanie przetargów i innych procedur wynikających z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie centralnego rejestru umów na roboty i usługi zlecone przez Gminę,
 • wykonywanie zadań w zakresie administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów i mostów,
 • wykonywanie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną i gaz,
 • prowadzenie spraw z zakresu transportu lokalnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu działalności gospodarczej:
 • prowadzenie banku informacji i gromadzenie w nim danych dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy,
 • sporządzanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji,
 • sporządzanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
 • wykonywanie funkcji kontrolnych wynikających z ustawy – swoboda działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalenie opłat za zezwolenia,
 • koordynowanie czasu pracy jednostek handlowych i usługowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 • wykonywanie nadzoru nad parkiem miejskim,
 • prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kar za samowolne ich usuniecie,
 • prowadzenie rejestru decyzji dotyczących kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,
 • likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,
 • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych,
 • opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Gminy lub innych planów rozwoju,
 • opracowywanie propozycji w zakresie zmian i aktualizacji zadań ujętych w ww. planach,
 • prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych Gminy,
 • wdrażanie i prowadzenie właściwych procedur obsługi inwestorów,
 • prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych, tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł ich pozyskiwania i informowanie o powyższym kierowników referatów, jednostki organizacyjne gminy, oraz organizacje pozarządowe,
 • udzielanie informacji o programach wspierania przedsiębiorczości i programach pożyczkowych,
 • prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków pomocowych,
 • przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i współpraca z agencjami, fundacjami, a także innymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych,
 • koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe) w zakresie wspólnych działań promocyjnych,
 • współdziałanie przy tworzeniu i rozpowszechnianiu materiałów promocyjnych, wydawnictw reklamowych.

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik – Ewa Pasternak-Jerz, e-mail: e.jerz@ilowa.pl, tel. 68 368 14 04

Władysław Stanisławski, tel. 68 368 14 09

Bożena Smolińska, e-mail: b.smolinska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 08

Janina Jaworska, e-mail: j.jaworska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 08

Alina Osiałkowska, tel. 68 368 14 07

 

Do zadań Referatu Finansowo – Budżetowego należy:

 • współpraca z Burmistrzem w czasie sporządzania projektu budżetu gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie i zakresie do uchwalenia,
 • przekazywanie Pracownikom i Stanowiskom, kierownikom gminnych jednostek wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem wydatków budżetowych,
 • nadzór nad realizacją budżetu oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej powiatu i województwa, Urzędami Skarbowymi, Urzędem Statystycznym, Regionalną Izbą Obrachunkową, Oddziałami ZUS i bankiem prowadzącym rachunek w zakresie budżetu,
 • dokonywanie kontroli finansowej i organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych,
 • współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie budżetu,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i dokonywanych w budżecie zmian,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,
 • dokumentowanie i analiza stanu mienia komunalnego,
 • wskazywanie sposobu zabezpieczenia mienia komunalnego,
 • stosowanie w działaniu ustaw:
 • o rachunkowości,
 • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • finansach publicznych,
 • ordynacji podatkowej,
 • opłacie skarbowej,
 • o podatkach: dochodowym i VAT,
 • ubezpieczeniach powszechnych,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 • negocjowanie z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na przekazywane zadania zlecone,
 • obsługa zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i samorządowej, w tym także wyborów, referendów i spisów,
 • nadzór finansowy nad realizacją zadań inwestycyjnych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • prowadzenie operacji kasowych Urzędu poprzez przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat – obsługa kasy Urzędu,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej,
 • prowadzenie ewidencji podatników z uwzględnieniem majątku i jego zmian, będącego podstawą do naliczenia zobowiązań i podatków,
 • analiza i kontrola terminowości wpływów z tytułu należnych gminie dochodów budżetowych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ulg podatkowych i umorzeń,
 • zapewnianie terminowego ściągania należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • współdziałanie w zakresie prowadzonej egzekucji należności,
 • rozliczanie i nadzór nad inkasentami podatków i opłat,
 • wydawanie bonów paliwowych,
 • rozliczanie delegacji i limitów na używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych,
 • realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Referat Organizacyjny

Kierownik – Małgorzata Kondraciuk, e-mail: m.kondraciuk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 23

Maria Sokołowska, e-mail: m.sokolowska@ilowa.pl, tel. 68 368 14 14

Agnieszka Suchodolska, e-mail: ilowa@ilowa.pl, tel. 68 368 14 00

Wojciech Knap, e-mail: informatyk@ilowa.pl, tel. 68 368 14 13

 

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

 • prowadzenie sekretariatu (zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej dla kierownictwa Urzędu),
 • prowadzenie informacji w zakresie kompetencji i działania organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy, udzielanie informacji o trybie załatwiania spraw w Urzędzie,
 • organizowanie prowadzenia spedycji poczty, przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz rejestru pism wpływających do Urzędu,
 • przygotowywanie pomieszczeń i obsługa kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza,
 • obsługa kancelaryjna interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z pracownikami Urzędu,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 • prowadzenie rejestru i przygotowywanie pełnomocnictw – upoważnień na zlecenie Burmistrza,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Burmistrza na sesje Rady,
 • prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Rady i Komisji,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i Komisji,
 • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym obiegiem dokumentów, przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady, Komisji oraz poszczególnych radnych,
 • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady oraz ich udostępnianie mieszkańcom,
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 • przyjmowanie spraw sygnalizowanych przez radnych,
 • organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza, radnych z mieszkańcami,
 • organizowanie wyborów: prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i sołeckich,
 • obsługa zebrań wiejskich, przechowywanie protokołów i uchwał zebrań wiejskich,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • organizowanie wyborów ławników do sądów powszechnych i sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego:
 • przyjmowanie i gromadzenie akt,
 • ewidencjonowanie akt,
 • udostępnianie akt,
 • podział akt na kategorie,
 • konserwacja akt,
 • brakowanie akt,
 • przekazywanie akt kategorii „A”,
 • prowadzenie dokumentacji administracyjno – biurowej z zakresu przynależności Gminy do związków gminnych oraz stowarzyszeń i fundacji,
 • zapewnienie obsługi administracyjno – gospodarczej Urzędu poprzez:
 • zarządzanie budynkiem Urzędu, prowadzenie w nim bieżących prac konserwacyjnych, porządkowych i gospodarczych,
 • zapewnienie ochrony mienia urzędu,
 • analizę kosztów funkcjonowania Urzędu,
 • planowanie i organizację zaopatrzenia materiałowo – technicznego w środki trwałe, materiały biurowe i kancelaryjne,
 • obsługę i zabezpieczenie łączności telefonicznej oraz poczty elektronicznej,
 • racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami,
 • zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, kasowanie ich po zużyciu, prowadzenie rejestru,
 • prenumeratę wydawnictw czasopism i dzienników, zaopatrywanie Referatów w literaturę fachową zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ksera,
 • prowadzenie rejestru faktur i rachunków,
 • prowadzenie rejestru podróży służbowych.
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • organizacja pracy:
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu, jego komórek organizacyjnych – usprawnienie prac Urzędu oraz wprowadzenie nowych metod i technik zarządzania,
 • opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego, kontrola jego funkcjonowania – wyciąganie wniosków z wyników kontroli,
 • opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Pracy,
 • organizowanie prac związanych z opracowaniem i aktualizacją Statutu, statutów jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych gminy,
 • organizacja prac związanych z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników samorządowych,
 • kompletowanie i przechowywanie aktów normatywnych oraz zbiorów przepisów prawa,
 • prowadzenie, poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, punktu informacyjnego o rynku pracy, możliwości szkoleń i zatrudnienia,
 • prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy,
 • wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości w pomieszczeniach Urzędu, ich stanu technicznego oraz pełnienie funkcji zarządcy budynków lub ich części wykorzystywanych dla potrzeb Urzędu,
 • nadzór nad całością prac związanych z informatyzacją Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • obsługa informatyczna (serwis) oraz doradztwo informatyczne dla pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbioru danych i zapewnienie prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie,
 • planowanie i realizacja rozwoju sieci informatycznej Urzędu oraz modernizacja istniejącej infrastruktury, w tym zakupy sprzętu,
 • wdrażanie zakupionych programów stosownie do aktualnych potrzeb Urzędu,
 • realizacja zadań na rzecz promocji Gminy (prowadzenie i aktualizacja serwisu www),
 • bieżące informowanie mieszkańców o działaniach władz lokalnych przez administrowanie podmiotowej strony BIP,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzętu komputerowego i elektronicznego,
 • prowadzenie rejestru zleconych usług na świadczenie obsługi programów komputerowych,
 • kontrolowanie oprogramowania pracującego w Urzędzie w zakresie jego legalności wynikającej z ustawy o ochronie praw autorskich.

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych

Kierownik – Magdalena Muzika, e-mail: m.muzika@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16

Zygmunt Zarzeczny, e-mail: z.zarzeczny@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16

Małgorzata Szulc, e-mail: m.szulc@ilowa.pl, tel. 68 368 14 10

Elżbieta Koseła, e-mail: e.kosela@ilowa.pl, tel. 68 368 14 19

Bogusław Specht, e-mail: b.specht@ilowa.pl, tel. 68 368 14 05

 

Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych należy:

 • ewidencja ludności:
  • zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
  • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
  • wydawanie poświadczeń aktualnego zamieszkania na pobyt stały i czasowy,
  • rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu,
  • przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,
  • ewidencja zawiadomień z innych urzędów dotyczących pobytów czasowych,
  • orzekanie w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  • wydawanie i obsługa dowodów osobistych,
  • prowadzenia całości zagadnień związanych z realizacją ustawy o repatriantach,
  • prowadzenie rejestrów stałych mieszkańców Gminy w formie indywidualnych kart KOM,
  • prowadzenie kartoteki pobytów czasowych ponad 2 m-ce,
  • prowadzenie książki meldunków na pobyt czasowy do 2-ch miesięcy, pobytów czasowych cudzoziemców,
  • współpraca ze Stacją Terenową Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL),
  • występowanie z wnioskami o nadanie (wymianę) lub skreślenie nr ewidencyjnego PESEL,
  • udzielanie informacji adresowych – udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
  • przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego zawiadomień o zgonach podatników, mieszkańców Gminy,
  • udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku szkolnym,
  • współpraca z Urzędami Gmin, Urzędami Stanu Cywilnego, organami policji i WKU w zakresie ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
 • obsługa Lokalnego Banku Danych (LBD)
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych oraz organizację imprez masowych, przyjmowanie zgłoszeń o imprezach rekreacyjnych,
 • zadania wynikające z przygotowania i przeprowadzania wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Referendów, wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminnie,
 • w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:
  • przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
  • organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
  • uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,
  • czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
  • tworzenie formacji cywilnej,
  • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
  • sporządzenie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
  • opracowywanie projektów planów obrony cywilnej Gminy,
  • organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony, a także udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
  • przygotowywanie i zapewnianie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
  • organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia, współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
  • planowanie i realizacja wydatków na zadania obrony cywilnej,
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach, a w szczególności przez Szefa Obrony Cywilnej,
  • prowadzenie magazynu OC,
  • realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
  • prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,
  • zakres spraw dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,
  • prowadzenie kancelarii tajnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu edukacji publicznej:
  • prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci szkół, przedszkoli na terenie Gminy (zakładanie, przekształcanie – likwidacja),
  • nadzór na prawidłowym sporządzaniem projektów organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów,
  • zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych jednostek oświatowych w Gminie,
  • tworzenie warunków materialnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w tym nadzór i kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych oraz przyznanych środków na zajęcia pozalekcyjne,
  • nadzór na organizacją dowozów uczniów,
  • współpraca z komisją merytoryczną Rady, związkami zawodowymi pracowników oświaty oraz organizacjami i instytucjami działającymi w sferze oświaty,
  • współpraca z kuratorium oświaty,
  • organizowanie narad z dyrektorami jednostek oświatowych,
  • przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen z zakresu oświaty,
  • załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym: wyprawki szkolne,
  • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych gminy oraz prowadzenie spraw dotyczących przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora,
  • prowadzenie spraw dotyczących „ulgi uczniowskiej”,
  • przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dot. oświaty,
  • opracowywanie sprawozdawczości zbiorczej z działalności oświatowej,
  • prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku szkolnego,
  • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, w tym wydawanie decyzji dot. uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
  • przeprowadzanie przetargów na realizacje zadań dot. oświaty,
  • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz innych zleconych przez Burmistrza lub Sekretarza.
 • wykonywanie zadań z zakresu kultury:
  • ochrona dziedzictwa kultury,
  • organizacja, tworzenie, likwidacja placówek kultury,
  • prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
  • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
  • koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury na terenie Gminy,
  • wykonywanie czynności nadzorczych w imieniu Burmistrza w stosunku do instytucji kultury, w tym dokonywanie oceny funkcjonowania placówek oraz wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów placówek,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia:
  • współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia oraz funkcjonowanie szkolnej służby zdrowia,
  • nadzór nad funkcjonowaniem struktur służby zdrowia w Gminie i podejmowanie działań dla poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców,
 • wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
  • współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy (w tym nadzór i kontrola zgodności wydatkowania przekazanych przez Gminę środków z zadaniami zawartymi w umowach i porozumieniach),
  • propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkole,
  • koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
  • współdziałanie z organami i stowarzyszeniami w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku,
  • opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
  • sporządzanie planów w zakresie infrastruktury budownictwa bazy sportowo – rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Kierownik – Ewa Gaweł, e-mail: e.gawel@ilowa.pl, tel. 68 368 14 24

Joanna Głód, e-mail: j.glod@ilowa.pl, tel. 68 368 14 20

Teodora Moneta, e-mail: t.moneta@ilowa.pl, tel. 68 368 14 20

Agnieszka Pałyga, e-mail: a.palyga@ilowa.pl, tel. 68 368 14 06

 

Do zadań Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji należy:

 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • prowadzenie ewidencji podatników z uwzględnieniem majątku i jego zmian, będącego podstawą do naliczenia zobowiązań i podatków,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ulg podatkowych i umorzeń;
 • zapewnianie terminowego ściągania należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • współdziałanie w zakresie prowadzonej egzekucji należności,
 • rozliczanie i nadzór nad inkasentami podatków i opłat,
 • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, których pobór leży w zakresie obowiązków Referatu,
 • załatwianie podań dotyczących umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz innych zaległości,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu zaległości podatkowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • stosowanie środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla której organem egzekucyjnym jest Burmistrz Iłowej,
 • dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji zaległości a w szczególności:
 • wystawianie upomnień oraz wezwań do zapłaty,
 • wystawianie tytułów wykonawczych celem egzekucji zaległości do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • wnioskowanie o wpis hipoteki w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości dłużnika,
 • współpraca z poborcami skarbowymi w sprawie prawidłowej windykacji zaległości,
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.