Absolutorium dla Burmistrza

Radni gminy udzielili absolutorium Burmistrzowi Iłowej z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

 

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 czerwca 2016 roku, obradujący jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Wysłuchali także wystąpienia Pani Ewy Pasternak-Jerz Skarbnika Gminy, która przedstawiła dane o stanie mienia komunalnego.

Rada Miejska po zapoznaniu się z dokumentami oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłowej, udzieliła absolutorium Burmistrzowi Iłowej z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. – Bardzo serdecznie dziękuję radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych za owocną współpracę. Szczególne podziękowania kieruję do Skarbnika Gminy Pani Ewy Pasternak-Jerz – mówił burmistrz P. Lichtański, wręczając Pani Skarbnik bukiet kwiatów.

-Uważam, ze możemy być zadowoleni z wykonania budżetu za rok ubiegły. Wskaźniki, które uzyskaliśmy pozwalają nam nadal inwestować oraz rozwijać gminę – podsumował Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Wdowiak – Wszystkim nam zależy na tym, aby lokalna polityka oparta była na maksymalnym wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania – dodał.

Uchylona została uchwała w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy – W związku z faktem, iż rada młodzieżowa pierwszej kadencji nie powołała Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej oraz ze względu na to, że minęła już kadencja powołanej w 2014 roku rady, zgodnie z przepisami, nie jest już możliwy wybór rady drugiej kadencji. Wobec powyższego, młodzieżowa rada gminy samoistnie zakończyła swoją działalność, czego skutkiem jest uchylenie uchwały w sprawie powołania młodzieżowej rady – mówił Przewodniczący – Dodam jednak, iż Rada Miejska w Iłowej jest otwarta na propozycje i sugestie dotyczące utworzenia ciała doradczego złożonego z lokalnej młodzieży.

Wtorkowe obrady stanowiły także dobrą okazję do uroczystego podziękowania za dotychczasową pracę dyrektorom lokalnych placówek oświatowych: Pani Jolancie Dąbrowskiej, Pani Urszuli Pluta oraz Pani Beacie Laskowskiej-Trzeciak. W podziękowaniu za długoletnią pracę na rzecz społeczności Gminy Iłowa Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli gościom drobne upominki.

Radny Mieczysław Jakubowicz przekazał Burmistrzowi Lichtańskiemu projekt edukacyjny pt. „Nielegalne wysypiska śmieci w Iłowej” zrealizowany przez uczniów Gimnazjum w Iłowej – Celem analizy było zwrócenie uwagi na problem nielegalnych wysypisk śmieci oraz przekazanie mieszkańcom wiedzy dotyczącej funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iłowej – mówił Radny.

Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej Burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 24.05.2016 – 28.06.2016 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA IŁOWEJ

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl