Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów powołana została uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej nr 110/7/XIX/16 z dnia 9 lutego 2016 roku.

Rada, składająca się z siedmiu członków, wybrała w głosowaniu jawnym prezydium, w skład którego weszli:

  • Przewodniczący: Pan Zygmunt Krasuski
  • Wiceprzewodnicząca: Pani Wanda Janczyk
  • Sekretarz: Pani Maria Rawska.

Powołana rada jest ciałem doradczym, opiniotwórczym i inicjatywnym. Przedstawiać będzie propozycje w zakresie priorytetowych zadań i działań na rzecz seniorów w Gminie Iłowa. Radni obradują co najmniej raz na kwartał.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów
w Iłowej i nadanie jej statutu