Podatek leśny

Opodatkowaniu podlegają: lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Las w rozumieniu ustawy stanowią grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami lasów
  • posiadaczami samoistnymi lasów
  • użytkownikami wieczystymi lasów
  • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze leśnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 (osoby fizyczne), DL-1 (osoby prawne), w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Wysokość podatku leśnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,2200 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U.2019.888 z późn. zm)

INFORMACJE I DEKLARACJE DO POBRANIA

OSOBY PRAWNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

DL-2 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (PDF, 198.4 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5759/mf-broszura-dl-1.pdf

OSOBY FIZYCZNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

IL-2 INFORMACJA O LASACH (PDF, 179.7 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

IL-1 INFORMACJA O LASACH

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Informacja o lasach (IL-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5760/mf-broszura-il-1.pdf

UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK PODATKOWYCH

2016 rok

2017 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

2018 rok

2019 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018

2020 rok

2021 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.