Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (w %)

 

Poziom wymagany na rok 2018

Poziom osiągnięty przez gminę Iłowa w 2018 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

20

38,3

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

45

100

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.  (w %)

Poziom wymagany na rok 2018

Poziom osiągnięty przez gminę Iłowa w 2018 r.

45

0