Skarbnik

Skarbnikiem Gminy jest Pani Monika Wołujewicz.

Do obowiązków Skarbnika należy w szczególności:

  • nadzorowanie prac nad opracowaniem projektu budżetu gminy i jego układu wykonawczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad i terminów ich sporządzenia,
  • przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych,
  • opracowywanie projektów zmian w budżecie,
  • nadzorowanie nad opracowywaniem zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu w terminach ustawowych,
  • składanie wyjaśnień w sprawie odmowy kontrasygnaty na dokumentach finansowych powodujących powstanie zobowiązań,
  • prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków,
  • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości.

Kontakt:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
tel. 68 368 14 04
e-mail: skarbnik@ilowa.pl