Urząd


Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Kierownik – Magdalena Grzywaczyk, tel. 68 368 14 11

Monika Korczyńska: tel. 68 368 14 11 (zastępuje Angela Żabska)

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • koordynowanie sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 •  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 • opiniowanie protestów i zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wykonywanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania,
 • opracowywanie i aktualizowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w oparciu o strategię rozwoju Gminy lub inne plany,
 • gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości:
  – prowadzenie rejestru budynków i dyżurnej mapy z przejściem do systemu komputerowego,
  – wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów,
  – wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych,
  – przygotowywanie uchwał i zmiany numeracji,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu CEIDG,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalenie opłat za zezwolenia,
 • koordynowanie czasu pracy jednostek handlowych i usługowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 • wykonywanie nadzoru nad parkiem miejskim,
 • prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kar za samowolne ich usuniecie,
 • prowadzenie rejestru decyzji dotyczących kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,
 • likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,
 • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych,
 •  wykonywanie zadań z zakresu prawa łowieckiego.

Młodzieżowa Rada Gminy

W wyniku wyborów, które odbyły się 6 października 2017 roku w Iłowej, wybrano 8 członków Młodzieżowej Rady Gminy. Zostali nimi:

Okręg wyborczy obejmujący uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a:

 • Maja Chodorska  
 • Katarzyna Górska
 • Patryk Hansdorfer (Przewodniczący Rady)
 • Klaudia Klisowska (Zastępca Przewodniczącego)

Okręg wyborczy obejmujący uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Pałacowa 1:

 • Łukasz Tymczyszyn
 • Ewelina Klujew
 • Emilia Radło

Okręg wyborczy obejmujący młodzież nie będącą uczniami Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Pałacowa 1:

 • Aleksandra Groszek 

Młodzieżowa Rada Gminy będzie upowszechniała ideę samorządową wśród młodzieży, inicjowała działania dotyczące życia młodego pokolenia w Gminie Iłowa i przedstawiała jej oczekiwania i wnioski do Rady Miejskiej oraz Burmistrza Iłowej. Młodzi rajcy będą ciałem doradczym i reprezentacją młodzieży w lokalnym samorządzie. Kadencja Rady trwać będzie 3 lata.

Zarządzenie dot. przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy

Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Kierownik – Ewa Gaweł, tel. 68 368 14 24

Joanna Skrętowska, tel. 68 368 14 06

Justyna Dobrowolska, tel. 68 368 14 20

Agnieszka Pałyga, tel. 68 368 14 20

Do zadań Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji należy:

 •  przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
 • prowadzenie ewidencji podatników z uwzględnieniem majątku i jego zmian, będącego podstawą do naliczenia zobowiązań i podatków;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ulg podatkowych i umorzeń;
 • zapewnianie terminowego ściągania należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
 • współdziałanie w zakresie prowadzonej egzekucji należności;
 • rozliczanie i nadzór nad inkasentami podatków i opłat;
 • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, których pobór leży w zakresie obowiązków Referatu;
 • załatwianie wniosków dotyczących umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz innych zaległości;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu zaległości podatkowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
 • dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji zaległości a w szczególności:
  – wystawianie upomnień oraz wezwań do zapłaty,
  – wystawianie tytułów wykonawczych celem egzekucji zaległości do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  – współpraca z poborcami skarbowymi w sprawie prawidłowej windykacji zaległości;
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych

Kierownik – Magdalena Muzika, tel. 68 368 14 16

Małgorzata Szulc, tel. 68 368 14 10

Bogusław Specht, tel. 68 368 14 05

Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych należy:

 • ewidencja ludności:
  – zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
  – wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
  – przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,
  – orzekanie w sprawach zameldowania i wymeldowania;
  – wydawanie i obsługa dowodów osobistych;
  – udostępnianie danych w trybie jednostkowym z dowodów osobistych,
  – prowadzenia całości zagadnień związanych z realizacją ustawy o repatriantach,
  – prowadzenie rejestrów stałych mieszkańców Gminy w formie indywidualnych kart KOM,
  – prowadzenie kartoteki pobytów czasowych ponad 3 m-ce,
  – współpraca z Systemów Rejestrów Państwowych (PESEL),
  – występowanie z wnioskami o nadanie nr ewidencyjnego PESEL w przypadku transkrypcji aktu urodzenia obywatela polskiego i przy zameldowaniu cudzoziemca,
  – występowanie z wnioskami wymianę lub skreślenie nr ewidencyjnego PESEL,
  – udzielanie informacji adresowych – udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  – udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku szkolnym,
  – współpraca z Urzędami Gmin, Urzędami Stanu Cywilnego, organami policji w zakresie ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
  – wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych oraz organizację imprez masowych, przyjmowanie zgłoszeń o imprezach rekreacyjnych,
  – zadania wynikające z przygotowania i przeprowadzania wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Referendów, wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminnie, a w szczególności:
  – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy,
  – sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,
  – składanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury Wyborczej w Zielonej Górze odnośnie uprawnionych do głosowania,
  – przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
  – wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
  – wydawanie spisów do Obwodowych Komisji Wyborczych i Sołeckich Komisji Wyborczych,
 • w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:
  – przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
  – organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
  – uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,
  – czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
  – tworzenie formacji cywilnej,
  – planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
  – sporządzenie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
  – opracowywanie projektów planów obrony cywilnej Gminy,
  – organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony, a także udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
  – przygotowywanie i zapewnianie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
  – organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,
 • współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
  – planowanie i realizacja wydatków na zadania obrony cywilnej,
  – wykonywanie innych zadań określonych w przepisach, a w szczególności przez Szefa Obrony Cywilnej,
  – prowadzenie magazynu OC,
  – realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
  – prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej.
 • zakres spraw dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,
  – wykonywanie zadań z zakresu edukacji publicznej:
  – prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci szkół, przedszkoli na terenie Gminy (zakładanie, przekształcanie – likwidacja),
  – nadzór na prawidłowym sporządzaniem projektów organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów,
  – zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych jednostek oświatowych w Gminie,
  – tworzenie warunków materialnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w tym nadzór i kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych oraz przyznanych środków na zajęcia pozalekcyjne,
  – nadzór na organizacją dowozów uczniów,
  – współpraca z komisją merytoryczną Rady, związkami zawodowymi pracowników oświaty oraz organizacjami i instytucjami działającymi w sferze oświaty,
  – współpraca z kuratorium oświaty,
  – organizowanie narad z dyrektorami jednostek oświatowych,
  – przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen z zakresu oświaty,
  – przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych gminy oraz prowadzenie spraw dotyczących przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora,
 • przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dot. oświaty,
 • opracowywanie sprawozdawczości zbiorczej z działalności oświatowej,
 • prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku szkolnego,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, w tym wydawanie decyzji dot. uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
 • przeprowadzanie przetargów na realizacje zadań dot. oświaty,
 • refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz innych zleconych przez Burmistrza lub Sekretarza.
 • wykonywanie zadań z zakresu kultury:
 • ochrona dziedzictwa kultury,
 • organizacja, tworzenie, likwidacja placówek kultury,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
 • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
 • koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury na terenie Gminy,
 • wykonywanie czynności nadzorczych w imieniu Burmistrza w stosunku do instytucji kultury, w tym dokonywanie oceny funkcjonowania placówek oraz wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów placówek,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia:
 • współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia oraz funkcjonowanie szkolnej służby zdrowia,
 • nadzór nad funkcjonowaniem struktur służby zdrowia w Gminie i podejmowanie działań dla poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców,
 • wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
 • współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy (w tym nadzór i kontrola zgodności wydatkowania przekazanych przez Gminę środków z zadaniami zawartymi w umowach i porozumieniach),
 • propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkole,
 • koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
 • współdziałanie z organami i stowarzyszeniami w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku,
 • opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 •  prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy,
 • wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie nadzoru nad placówkami oświatowymi oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Referat Organizacyjny

Kierownik – Małgorzata Kondraciuk, tel. 68 368 14 23

Agnieszka Suchodolska, tel. 68 368 14 00

Małgorzata Hajdas-Grzesik, tel. 68 368 14 14

Łukasz Krawański, tel. 68 368 14 13

Małgorzata Michalska, tel. 68 368 14 14

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

 • prowadzenie sekretariatu (zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej dla kierownictwa Urzędu),
 • prowadzenie informacji w zakresie kompetencji i działania organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy, udzielanie informacji o trybie załatwiania spraw w Urzędzie,
 • organizowanie prowadzenia spedycji poczty, przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji oraz rejestru pism wpływających do Urzędu,
 • obsługa kancelaryjna interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z pracownikami Urzędu,
 • prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej i koordynowanie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na wnioski przez referaty;
 • prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych gminy;
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 •  prowadzenie rejestru i przygotowywanie pełnomocnictw – upoważnień na zlecenie Burmistrza,
 •  zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;
 • prowadzenie zbiorów aktów prawnych organów gminy;
 •  zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia Rady;
 •  sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Burmistrza na sesje Rady,
 • prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Rady i Komisji,
 •  podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i Komisji,
 •  protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym obiegiem dokumentów, przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady, Komisji oraz poszczególnych radnych,
 • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady oraz ich udostępnianie mieszkańcom,
 •  prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz koordynowanie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi,
 • organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza, radnych z mieszkańcami,
 •  organizowanie wyborów: prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i sołeckich,
 •  koordynowanie działań związanych z planowaniem wydatkowania funduszu sołeckiego w tym opiniowanie wniosków sołectw,
 • organizowanie wyborów w jednostkach pomocniczych,
 • analiza protokołów z zebrań wiejskich oraz wniosków ( w tym przechowywanie protokołów i uchwał zebrań wiejskich),
 •  przekazywanie do realizacji wniosków z protokołów sołectw;
 •  organizowanie wyborów ławników do sądów powszechnych i sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego:
 •  prowadzenie dokumentacji administracyjno – biurowej z zakresu przynależności Gminy do związków gminnych oraz stowarzyszeń i fundacji,
 •  zapewnienie obsługi administracyjno – gospodarczej Urzędu;
 •  nadzór nad gospodarowaniem mieniem urzędu i środkami budżetowymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania;
 •  prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 •  organizacja pracy:
  – opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Pracy,
  – organizowanie prac związanych z opracowaniem i aktualizacją Statutu, statutów jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych gminy,
  – organizacja prac związanych z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników samorządowych,
 •  nadzór nad całością prac związanych z informatyzacją Urzędu,
 • obsługa informatyczna (serwis) oraz doradztwo informatyczne dla pracowników Urzędu,
 •  administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbioru danych i zapewnienie prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie,
 •  planowanie i realizacja rozwoju sieci informatycznej i tym programów komputerowych oraz modernizacja istniejącej infrastruktury, w tym zakupy sprzętu,
 •  realizacja zadań na rzecz promocji Gminy,
 • aplikowanie i rozliczanie projektów środków pomocowych dotyczących promocji gminy oraz działań społecznych,
 •  współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe) w zakresie wspólnych działań promocyjnych,
 •  współdziałanie przy tworzeniu i rozpowszechnianiu materiałów promocyjnych, wydawnictw reklamowych,
 •  bieżące informowanie mieszkańców o działaniach władz lokalnych przez administrowanie podmiotowej strony BIP,
 •  prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzętu komputerowego i elektronicznego,
 •  prowadzenie rejestru zleconych usług na świadczenie obsługi programów komputerowych,
 • kontrolowanie oprogramowania pracującego w Urzędzie w zakresie jego legalności wynikającej z ustawy o ochronie praw autorskich,
 • koordynowanie prac związanych z ochroną danych osobowych w tym współpraca z inspektorem ochrony danych.

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik – Patrycja Ciszewska, tel. 68 368 14 09

Iwona Bielecka, tel. 68 368 14 09

Joanna Głód, tel. 68 368 14 09

Bożena Smolińska, tel. 68 368 14 08

Joanna Tumaniewicz, tel. 68 368 14 08

Do zadań Referatu Finansowo – Budżetowego należy:

 • współpraca z Burmistrzem w czasie sporządzania projektu budżetu gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie i zakresie do uchwalenia,
 • przekazywanie pracownikom i stanowiskom, kierownikom gminnych jednostek wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem wydatków budżetowych,
 • nadzór nad realizacją budżetu oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej powiatu i województwa, Urzędami Skarbowymi, Urzędem Statystycznym, Regionalną Izbą Obrachunkową, Oddziałami ZUS i bankiem prowadzącym rachunek w zakresie budżetu,
 • dokonywanie kontroli finansowej i organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych,
 • współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie budżetu,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i dokonywanych w budżecie zmian,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,
 • dokumentowanie i analiza stanu mienia komunalnego,
 •  stosowanie w działaniu ustaw: a) o rachunkowości, b) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, c) finansach publicznych, d) ordynacji podatkowej, e) opłacie skarbowej, f) o podatkach: dochodowym i VAT, g) ubezpieczeniach powszechnych,
 • negocjowanie z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na przekazywane zadania zlecone,
 • obsługa zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i samorządowej nadzór finansowy nad realizacją zadań inwestycyjnych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji,
 • prowadzenie operacji kasowych Urzędu poprzez przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat – obsługa kasy Urzędu,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej
 • analiza i kontrola terminowości wpływów z tytułu należnych gminie dochodów budżetowych,
 • rozliczanie delegacji i limitów na używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych,
 • realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik – Wojciech Kaczmarski, tel. 68 368 14 15

Jan Woronik, tel. 68 368 14 22

Janusz Kaniecki, tel. 68 368 14 12

Daniel Sobków, tel. 68 368 14 15

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 •  prowadzenie rejestru gruntu i budynków mienia komunalnego,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy i najmu lokali, przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,
 •  sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,
 • przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji na rzecz Gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów,
 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
 • przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych.
 • przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 • naliczanie opłat i należności rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, ł) zarządzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych – przeprowadzenie kontroli w terenie,
 •  wykonywanie kontroli z zakresu scaleń i wymiaru gruntów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu geodezji:
 •  prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
  – przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
  – analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej,
  – orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
  – przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu podziału gruntów:
  – analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalno – prawnym i częściowo technicznym,
  – wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
  – opracowywanie gminnych projektów, programów i planów inwestycyjnych oraz remontowych,
  – prowadzenie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych wykonywanych oraz zleconych przez gminę, a w tym:
 •  udział w przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 • sporządzanie umów na wykonywanie robót i usług,
 • nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • opracowywanie kosztorysów, a w razie potrzeby ich weryfikacja,
 • weryfikacja faktur, opisywanie zakresu rzeczowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • opracowywanie sprawozdań, informacji dotyczących inwestycji i remontów,
 • czuwanie na efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty,
 •  planowanie, organizowanie, przeprowadzanie przetargów i innych procedur wynikających z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 •  wykonywanie zadań w zakresie administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów i mostów,
 •  wykonywanie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną i gaz,
 • prowadzenie spraw z zakresu transportu lokalnego,
 •  opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Gminy lub innych planów rozwoju,
 • opracowywanie propozycji w zakresie zmian i aktualizacji zadań ujętych w ww. planach,
 • prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych Gminy,
 •  prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych, tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł ich pozyskiwania i informowanie o powyższym kierowników referatów, jednostki organizacyjne gminy, oraz organizacje pozarządowe,
 •  udzielanie informacji o programach wspierania przedsiębiorczości i programach pożyczkowych,
 •  prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków pomocowych,
 •  przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i współpraca z agencjami, fundacjami, a także innymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych,
 • koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów.
altana w ogrodzie w wystroju weselnym

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik – Magdalena Muzika, e-mail: usc@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16

Zastępca Kierownika – Joanna Głód, e-mail: usc@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • aktualizacja rejestru PESEL,
 • występowanie o nadanie numeru PESEL w przypadku urodzenia na terenie Gminy,
 • odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
 • wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do prowadzonej przez Urząd księgi stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, prowadzenie ewidencji wydanych odpisów wraz z ewidencją pobranej opłaty skarbowej,
 • wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • występowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego, gdy nie zawiera danych wymaganych przez prawo o aktach stanu cywilnego w przypadkach gdy uzupełnienie aktu nie należy do sądu lub prostowanie aktu stanu cywilnego gdy zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
 •  wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączającym zawarcie małżeństwa,
 •  występowanie do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 •  wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 •  organizowanie uroczystości rodzinnych związanych z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego oraz urodzin (powyżej 100 lat),
 •  sporządzanie testamentów.

Gminne jednostki organizacyjne

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Kierownik – Józef Brzezicki

Kontakt:

Żeromskiego 25
68-120 Iłowa
tel./fax 68 377 44 15, 68 377 44 22
e-mail: zgkim@ilowa.pl
www.zgkim.ilowa.pl

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik – Elżbieta Kinal

Kontakt:
Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. 68 377 49 48
e-mail: ops@ilowa.pl
www.ops.ilowa.pl

Godziny pracy

poniedziałek  7:00 – 16:00

wtorek, środa, czwartek  7:00 -15:00

piątek 7:00 – 14:00

Czytaj więcej.

Biblioteka Kultury 

Dyrektor – Maria Żarska

Kontakt:
Żagańska 15
68-120 Iłowa
tel. 68 377 45 98
e-mail: gckis@ilowa.pl

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej

Dyrektor – Beata Laskowska-Trzeciak

Kontakt:
ul. Piaskowa 2-2A
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 27
e-mail: spilowa@ilowa.pl
spilowa.edupage.org
BIP: www.sp.ilowa.szkolnybip.pl 

Przedszkole Miejskie w Iłowej

Dyrektor – Ewa Osłońska

Kontakt:
ul. Żagańska 40a
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 07
e-mail: przedszkole@ilowa.pl
http://pmilowa.szkolnastrona.pl/

Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Kierownik – Anna Borodij

Kontakt:
ul. Piaskowa 2A
68-120 Iłowa
tel. 68 363 4642
e-mail: cuw@ilowa.pl


Spółki gminne