Podatek rolny

Opodatkowaniu podlegają: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • właścicielami gruntów, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej
    z właścicielem, z  Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
  • dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku rolnego, IR-1 (osoby fizyczne), DR-1 (osoby prawne), w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.2020.333 z późn.zm.)

INFORMACJE I DEKLARACJE DO POBRANIA

OSOBY PRAWNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

DR-2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (PDF, 417.9 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105)

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5758/mf-broszura-dr-1.pdf

OSOBY FIZYCZNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

IR-2 INFORMACJA O GRUNTACH (PDF, 258.8 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105)

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Informacja o gruntach (IR-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5757/mf-broszura-ir-1.pdf

UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK PODATKOWYCH

2016 rok

2017 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

2018 rok

2019 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

2020 rok

2021 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021