punk zbiórki odpadów, zdjęcie z góry
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny system gospodarki odpadami

UWAGA – obowiązek segregacji odpadów komunalnych! – 6 września 2019r.

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach informujemy, że wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, od 6 września 2019r. stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu będą skutkowały odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej:

  • w wysokości 31,00 zł miesięcznie od mieszkańca;
  • w przypadku stwierdzenia niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki, tj. 62,00 zł miesięcznie od mieszkańca;
  • ulga za kompostowanie odpadów 1,50 zł/mieszkańca/miesiąc.

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady powinni:

  • złożyć w tutejszym Urzędzie deklarację z uwzględnieniem kompostowania odpadów po 01.01.2021 r.,
  • zapoznać się z harmonogramem wywozu odpadów
    Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 r.
  • podjąć trud segregacji w trosce o czyste środowisko i swoje finanse.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy – zgodny z blankietem przelewów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  mieści się na terenie oczyszczalni ścieków, przy ul. Żagańskiej
Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9:00-17:00

sobota: 08:00-16:00