Ważne komunikaty


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Iłowa funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK prowadzony przez firmę Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 2, 67 – 300 Szprotawa.

Punkt znajduje się przy ul. Żagańskiej w Iłowej (teren oczyszczalni ścieków).

Czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 9:00- 17:00 i w soboty w godzinach 8:00- 16:00.

 Zgodnie z uchwałą nr 164/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa w PSZOK-u każdy mieszkaniec w ramach złożonej deklaracji może bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, a w szczególności

 • szkło,
 • papier i tektura,
 • plastik,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • zużyte opony z samochodów osobowych,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny
 • lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,
 • chemikalia w tym farby i lakiery,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnie wykonywanych prac remontowych i budowlanych
 • papa budowlana

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

azbestu i odpadów zawierających azbest, szkło zbrojone i hartowane

opon z samochodów ciężarowych, koparek, maszyn rolniczych,

części samochodowych (szyby, zderzaki, reflektory, gumy i uszczelki) za wyłączeniem zużytych opon,

odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

niebędących odpadami komunalnymi odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej, lub z likwidacji takiej działalności.

odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,

odpadów płynnych w nieszczelnych (cieknących) pojemnikach,

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Pamiętajmy, że nie każdy odpad może kwalifikować się do bezpłatnego oddania w ramach ponoszonej opłaty W przypadku pytań i wątpliwości rekomendujemy przed zawiezieniem odpadów do punktu kontaktować się z firmą obsługująca punkt nr telefonu 68 477 78 67 lub bezpośrednio z urzędem pod nr tel. 68 368 1411

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej za okres od 12.09 do 29.10.2019

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

W celu uzyskania zaświadczenia z akt podatkowych, strona składa do organu podatkowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dowód osobisty, NIP, PESEL,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • pełnomocnictwo (odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej uiszczenia – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik,

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zaświadczenia i wynosi:

 • 21,00 zł – za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 • 17,00 zł – za pozostałe zaświadczenia (podlegające opłacie skarbowej),
 • 17,00 zł – za złożenie pełnomocnictwa (odpisu, wypisu, kopii ) – w przypadku, gdy w imieniu strony występuje pełnomocnik.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć listownie na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej lub osobiście pok, nr 5.

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki w zakresie jakiego dotyczy wniosek, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Opłata od posiadania psów

Opodatkowaniu podlega posiadanie psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

 • Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów.

Zwolnienia ustawowe z opłaty od posiadania psów:

 • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności
 • osoby powyżej 65 roku życia prowadzące oddzielne gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa
 • osoby niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego
 • osoby posiadających gospodarstwo rolne z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

UCHWAŁA NR 88/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów

Podatek od środków transportu

Opodatkowaniu podlegają: 

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie)
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 • autobusy.

Podatnicy

 • osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wymienionych powyżej środków transportowych
 • jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane są do składania corocznie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A, który zawiera szczegółowe dane o pojazdach.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 lutego lub zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – deklarację (korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem) należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.2019.1170 z późn. zm.)

DEKLARACJE DO POBRANIA

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1

UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK PODATKOWYCH

2016 rok

2017 rok

UCHWAŁA NR 76/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 93/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 199/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2018 rok

2019 rok

UCHWAŁA NR 332/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 419/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2020 rok

2021 rok

Uchwała Nr 98/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 187/8/XXV/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek leśny

Opodatkowaniu podlegają: lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Las w rozumieniu ustawy stanowią grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów
 • posiadaczami samoistnymi lasów
 • użytkownikami wieczystymi lasów
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze leśnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 (osoby fizyczne), DL-1 (osoby prawne), w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Wysokość podatku leśnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,2200 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U.2019.888 z późn. zm)

INFORMACJE I DEKLARACJE DO POBRANIA

OSOBY PRAWNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

DL-2 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (PDF, 198.4 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5759/mf-broszura-dl-1.pdf

OSOBY FIZYCZNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

IL-2 INFORMACJA O LASACH (PDF, 179.7 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

IL-1 INFORMACJA O LASACH

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Informacja o lasach (IL-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5760/mf-broszura-il-1.pdf

UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK PODATKOWYCH

2016 rok

2017 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

2018 rok

2019 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018

2020 rok

2021 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Podatek rolny

Opodatkowaniu podlegają: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami samoistnymi gruntów;
 • właścicielami gruntów, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej
  z właścicielem, z  Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 • dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku rolnego, IR-1 (osoby fizyczne), DR-1 (osoby prawne), w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.2020.333 z późn.zm.)

INFORMACJE I DEKLARACJE DO POBRANIA

OSOBY PRAWNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

DR-2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (PDF, 417.9 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105)

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5758/mf-broszura-dr-1.pdf

OSOBY FIZYCZNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

IR-2 INFORMACJA O GRUNTACH (PDF, 258.8 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105)

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Informacja o gruntach (IR-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5757/mf-broszura-ir-1.pdf

UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK PODATKOWYCH

2016 rok

2017 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

2018 rok

2019 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

2020 rok

2021 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podlegają :

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami nieruchomości (lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego (najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych), z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
 • jest bez tytułu prawnego. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części); wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 (osoby fizyczne), DN-1 (osoby prawne), w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.2019.1170 z późn.zm.)

INFORMACJE I DEKLARACJE DO POBRANIA

OSOBY PRAWNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

DN-2 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF, 243.4 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

 

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019 r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5740/mf-broszura-dn-1.pdf

OSOBY FIZYCZNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

IN-2 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (PDF, 296.7 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

 

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019 r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowalnych (IN-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf

UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK PODATKOWYCH

2016 rok

2017 rok

UCHWAŁA NR 90/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 167/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2018 rok

2019 rok

UCHWAŁA NR 310/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 402/7/LVI/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2020 rok

2021 rok

Uchwała Nr 85/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 170/8/XXIII/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej

Kliknij, aby pobrać plik w formacie aplikacji Excel