Sekretarz

Sekretarzem Gminy jest Pani Aldona Slipaczek-Jurek.

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

 • nadzór nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem dokumentów w urzędzie,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 • zapewnienie zgodności z prawem wydawanych decyzji i podejmowanych działań,
 • organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
 • zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Rady oraz Komisji,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 • prowadzenie zbiorów aktów prawnych naczelnych organów władzy i organów gminy,
 • zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia Rady,
 • koordynacja wykonywania zadań Rady i Burmistrza wynikających z aktów prawnych,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie szkolenia pracowników urzędu,
 • organizacja i koordynacja prac związanych z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum,
 • nadzór nad gospodarowaniem mieniem urzędu i środkami budżetowymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 • prowadzenie spraw gminy w zakresie udzielonym przez Burmistrza w upoważnieniach,
 • kierowanie Urzędem pod nieobecność Burmistrza i Zastępcy,
 • w zależności od potrzeb wykonywanie poleceń Burmistrza w zakresie reprezentowania gminy w mediach i w czasie spotkań, narad z udziałem przedstawicieli innych samorządów oraz różnych szczebli władzy,
 • wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.

Kontakt:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
tel. 68 368 14 00
e-mail: sekretarz@ilowa.pl