altana w ogrodzie w wystroju weselnym
Ślub plenerowy w Iłowej

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik – Magdalena Muzika, e-mail: usc@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16

Zastępca Kierownika – Joanna Głód, e-mail: usc@ilowa.pl, tel. 68 368 14 16.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • aktualizacja rejestru PESEL,
 • występowanie o nadanie numeru PESEL w przypadku urodzenia na terenie Gminy,
 • odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
 • wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do prowadzonej przez Urząd księgi stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, prowadzenie ewidencji wydanych odpisów wraz z ewidencją pobranej opłaty skarbowej,
 • wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • występowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego, gdy nie zawiera danych wymaganych przez prawo o aktach stanu cywilnego w przypadkach gdy uzupełnienie aktu nie należy do sądu lub prostowanie aktu stanu cywilnego gdy zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
 •  wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączającym zawarcie małżeństwa,
 •  występowanie do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 •  wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 •  organizowanie uroczystości rodzinnych związanych z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego oraz urodzin (powyżej 100 lat),
 •  sporządzanie testamentów.