Referat Spraw Społecznych i Cywilnych

Kierownik – Magdalena Muzika, tel. 68 368 14 16

Małgorzata Szulc, tel. 68 368 14 10

Bogusław Specht, tel. 68 368 14 05

Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych należy:

 • ewidencja ludności:
  – zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
  – wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
  – przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,
  – orzekanie w sprawach zameldowania i wymeldowania;
  – wydawanie i obsługa dowodów osobistych;
  – udostępnianie danych w trybie jednostkowym z dowodów osobistych,
  – prowadzenia całości zagadnień związanych z realizacją ustawy o repatriantach,
  – prowadzenie rejestrów stałych mieszkańców Gminy w formie indywidualnych kart KOM,
  – prowadzenie kartoteki pobytów czasowych ponad 3 m-ce,
  – współpraca z Systemów Rejestrów Państwowych (PESEL),
  – występowanie z wnioskami o nadanie nr ewidencyjnego PESEL w przypadku transkrypcji aktu urodzenia obywatela polskiego i przy zameldowaniu cudzoziemca,
  – występowanie z wnioskami wymianę lub skreślenie nr ewidencyjnego PESEL,
  – udzielanie informacji adresowych – udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  – udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku szkolnym,
  – współpraca z Urzędami Gmin, Urzędami Stanu Cywilnego, organami policji w zakresie ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
  – wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych oraz organizację imprez masowych, przyjmowanie zgłoszeń o imprezach rekreacyjnych,
  – zadania wynikające z przygotowania i przeprowadzania wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Referendów, wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminnie, a w szczególności:
  – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy,
  – sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,
  – składanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury Wyborczej w Zielonej Górze odnośnie uprawnionych do głosowania,
  – przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
  – wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
  – wydawanie spisów do Obwodowych Komisji Wyborczych i Sołeckich Komisji Wyborczych,
 • w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:
  – przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
  – organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
  – uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,
  – czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
  – tworzenie formacji cywilnej,
  – planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
  – sporządzenie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
  – opracowywanie projektów planów obrony cywilnej Gminy,
  – organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony, a także udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
  – przygotowywanie i zapewnianie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
  – organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,
 • współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
  – planowanie i realizacja wydatków na zadania obrony cywilnej,
  – wykonywanie innych zadań określonych w przepisach, a w szczególności przez Szefa Obrony Cywilnej,
  – prowadzenie magazynu OC,
  – realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
  – prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej.
 • zakres spraw dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,
  – wykonywanie zadań z zakresu edukacji publicznej:
  – prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci szkół, przedszkoli na terenie Gminy (zakładanie, przekształcanie – likwidacja),
  – nadzór na prawidłowym sporządzaniem projektów organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów,
  – zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych jednostek oświatowych w Gminie,
  – tworzenie warunków materialnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w tym nadzór i kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych oraz przyznanych środków na zajęcia pozalekcyjne,
  – nadzór na organizacją dowozów uczniów,
  – współpraca z komisją merytoryczną Rady, związkami zawodowymi pracowników oświaty oraz organizacjami i instytucjami działającymi w sferze oświaty,
  – współpraca z kuratorium oświaty,
  – organizowanie narad z dyrektorami jednostek oświatowych,
  – przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen z zakresu oświaty,
  – przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych gminy oraz prowadzenie spraw dotyczących przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora,
 • przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dot. oświaty,
 • opracowywanie sprawozdawczości zbiorczej z działalności oświatowej,
 • prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku szkolnego,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, w tym wydawanie decyzji dot. uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
 • przeprowadzanie przetargów na realizacje zadań dot. oświaty,
 • refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz innych zleconych przez Burmistrza lub Sekretarza.
 • wykonywanie zadań z zakresu kultury:
 • ochrona dziedzictwa kultury,
 • organizacja, tworzenie, likwidacja placówek kultury,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
 • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
 • koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury na terenie Gminy,
 • wykonywanie czynności nadzorczych w imieniu Burmistrza w stosunku do instytucji kultury, w tym dokonywanie oceny funkcjonowania placówek oraz wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów placówek,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia:
 • współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia oraz funkcjonowanie szkolnej służby zdrowia,
 • nadzór nad funkcjonowaniem struktur służby zdrowia w Gminie i podejmowanie działań dla poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców,
 • wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
 • współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy (w tym nadzór i kontrola zgodności wydatkowania przekazanych przez Gminę środków z zadaniami zawartymi w umowach i porozumieniach),
 • propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkole,
 • koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
 • współdziałanie z organami i stowarzyszeniami w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku,
 • opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 •  prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy,
 • wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie nadzoru nad placówkami oświatowymi oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.