Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Kierownik – Ewa Gaweł, tel. 68 368 14 24

Joanna Skrętowska, tel. 68 368 14 06

Justyna Dobrowolska, tel. 68 368 14 20

Agnieszka Pałyga, tel. 68 368 14 20

Do zadań Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji należy:

 •  przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
 • prowadzenie ewidencji podatników z uwzględnieniem majątku i jego zmian, będącego podstawą do naliczenia zobowiązań i podatków;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ulg podatkowych i umorzeń;
 • zapewnianie terminowego ściągania należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
 • współdziałanie w zakresie prowadzonej egzekucji należności;
 • rozliczanie i nadzór nad inkasentami podatków i opłat;
 • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, których pobór leży w zakresie obowiązków Referatu;
 • załatwianie wniosków dotyczących umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz innych zaległości;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu zaległości podatkowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
 • dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji zaległości a w szczególności:
  – wystawianie upomnień oraz wezwań do zapłaty,
  – wystawianie tytułów wykonawczych celem egzekucji zaległości do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  – współpraca z poborcami skarbowymi w sprawie prawidłowej windykacji zaległości;
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.