Opłata od posiadania psów

Opodatkowaniu podlega posiadanie psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

  • Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów.

Zwolnienia ustawowe z opłaty od posiadania psów:

  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności
  • osoby powyżej 65 roku życia prowadzące oddzielne gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa
  • osoby niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego
  • osoby posiadających gospodarstwo rolne z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

UCHWAŁA NR 88/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów