Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik – Wojciech Kaczmarski, tel. 68 368 14 15

Jan Woronik, tel. 68 368 14 22

Janusz Kaniecki, tel. 68 368 14 12

Daniel Sobków, tel. 68 368 14 15

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 •  prowadzenie rejestru gruntu i budynków mienia komunalnego,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy i najmu lokali, przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,
 •  sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,
 • przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji na rzecz Gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów,
 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
 • przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych.
 • przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 • naliczanie opłat i należności rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, ł) zarządzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych – przeprowadzenie kontroli w terenie,
 •  wykonywanie kontroli z zakresu scaleń i wymiaru gruntów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu geodezji:
 •  prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
  – przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
  – analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej,
  – orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
  – przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu podziału gruntów:
  – analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalno – prawnym i częściowo technicznym,
  – wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów,
 •  wykonywanie zadań z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
  – opracowywanie gminnych projektów, programów i planów inwestycyjnych oraz remontowych,
  – prowadzenie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych wykonywanych oraz zleconych przez gminę, a w tym:
 •  udział w przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 • sporządzanie umów na wykonywanie robót i usług,
 • nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • opracowywanie kosztorysów, a w razie potrzeby ich weryfikacja,
 • weryfikacja faktur, opisywanie zakresu rzeczowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • opracowywanie sprawozdań, informacji dotyczących inwestycji i remontów,
 • czuwanie na efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty,
 •  planowanie, organizowanie, przeprowadzanie przetargów i innych procedur wynikających z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 •  wykonywanie zadań w zakresie administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów i mostów,
 •  wykonywanie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną i gaz,
 • prowadzenie spraw z zakresu transportu lokalnego,
 •  opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Gminy lub innych planów rozwoju,
 • opracowywanie propozycji w zakresie zmian i aktualizacji zadań ujętych w ww. planach,
 • prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych Gminy,
 •  prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych, tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł ich pozyskiwania i informowanie o powyższym kierowników referatów, jednostki organizacyjne gminy, oraz organizacje pozarządowe,
 •  udzielanie informacji o programach wspierania przedsiębiorczości i programach pożyczkowych,
 •  prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków pomocowych,
 •  przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i współpraca z agencjami, fundacjami, a także innymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych,
 • koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów.