Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Iłowa funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK prowadzony przez firmę Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 2, 67 – 300 Szprotawa.

Punkt znajduje się przy ul. Żagańskiej w Iłowej (teren oczyszczalni ścieków).

Czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 9:00- 17:00 i w soboty w godzinach 8:00- 16:00.

 Zgodnie z uchwałą nr 164/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa w PSZOK-u każdy mieszkaniec w ramach złożonej deklaracji może bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, a w szczególności

 • szkło,
 • papier i tektura,
 • plastik,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • zużyte opony z samochodów osobowych,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny
 • lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,
 • chemikalia w tym farby i lakiery,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnie wykonywanych prac remontowych i budowlanych
 • papa budowlana

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

azbestu i odpadów zawierających azbest, szkło zbrojone i hartowane

opon z samochodów ciężarowych, koparek, maszyn rolniczych,

części samochodowych (szyby, zderzaki, reflektory, gumy i uszczelki) za wyłączeniem zużytych opon,

odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

niebędących odpadami komunalnymi odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej, lub z likwidacji takiej działalności.

odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,

odpadów płynnych w nieszczelnych (cieknących) pojemnikach,

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Pamiętajmy, że nie każdy odpad może kwalifikować się do bezpłatnego oddania w ramach ponoszonej opłaty W przypadku pytań i wątpliwości rekomendujemy przed zawiezieniem odpadów do punktu kontaktować się z firmą obsługująca punkt nr telefonu 68 477 78 67 lub bezpośrednio z urzędem pod nr tel. 68 368 1411