Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański

Burmistrz

Burmistrzem Gminy Iłowa jest Pan Paweł Lichtański (od 2014 r.).

 

Burmistrz bezpośrednio koordynuje działalność następujących komórek organizacyjnych Urzędu i powierzonych funkcji:

 • Referatu Finansowego – Budżetowego,
 • Referatu Organizacyjnego w zakresie obsługi Rady, spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek,
 • Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych w sprawach obronności i bezpieczeństwa publicznego,
 • Urzędu Stanu Cywilnego,
 • pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 • Radcy Prawnego.

Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należą:

 • wydawanie zarządzeń jako organ i kierownik Urzędu,
 • wykonywanie przepisów prawa pracy w stosunku do podległych pracowników i kierowników jednostek,
 • podejmowanie decyzji w sprawie ulg i umorzeń w należnościach finansowych stanowiących dochody budżetu gminy,
 • rozpatrywanie skarg na osoby pełniące funkcje kierownicze w Urzędzie,
 • udzielanie pełnomocnictw do wykonywania uprawnień zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji przepisami ustaw i uchwał Rady,
 • reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed organami administracji rządowej, Sejmu i Senatu RP, przedstawicielstwami innych państw,
 • przedkładanie Radzie przedsięwzięć inwestycyjnych, priorytetowych dla rozwoju gminy i poprawy jakości wykonywanych zadań,
 • inicjatywa uchwałodawcza w sprawie gospodarowania finansami i mieniem gminy

Burmistrz uśmiecha się do mieszkańców

Kontakt:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
tel. 68 368 14 00
e-mail: burmistrz@ilowa.pl