Zaświadczenia w sprawach podatkowych

W celu uzyskania zaświadczenia z akt podatkowych, strona składa do organu podatkowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dowód osobisty, NIP, PESEL,
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  • pełnomocnictwo (odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej uiszczenia – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik,

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zaświadczenia i wynosi:

  • 21,00 zł – za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  • 17,00 zł – za pozostałe zaświadczenia (podlegające opłacie skarbowej),
  • 17,00 zł – za złożenie pełnomocnictwa (odpisu, wypisu, kopii ) – w przypadku, gdy w imieniu strony występuje pełnomocnik.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć listownie na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej lub osobiście pok, nr 5.

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki w zakresie jakiego dotyczy wniosek, najpóźniej w ciągu 7 dni.