Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Kierownik – Magdalena Grzywaczyk, tel. 68 368 14 11

Monika Korczyńska: tel. 68 368 14 11 (zastępuje Angela Żabska)

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • koordynowanie sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 •  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 • opiniowanie protestów i zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wykonywanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania,
 • opracowywanie i aktualizowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w oparciu o strategię rozwoju Gminy lub inne plany,
 • gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości:
  – prowadzenie rejestru budynków i dyżurnej mapy z przejściem do systemu komputerowego,
  – wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów,
  – wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych,
  – przygotowywanie uchwał i zmiany numeracji,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu CEIDG,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalenie opłat za zezwolenia,
 • koordynowanie czasu pracy jednostek handlowych i usługowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 • wykonywanie nadzoru nad parkiem miejskim,
 • prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kar za samowolne ich usuniecie,
 • prowadzenie rejestru decyzji dotyczących kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,
 • likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,
 • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych,
 •  wykonywanie zadań z zakresu prawa łowieckiego.