Jednogłośne absolutorium

Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Iłowej Pawłowi Lichtańskiemu wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok.

 

25 czerwca 2020 roku podczas sesji absolutoryjnej rada zdecydowała o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi Pawłowi Lichtańskiemu. Podstawą do tego było przygotowanie Raportu o stanie gminy, który jest obowiązkiem wynikającym ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym i dokumentem, który zawiera wszystkie najważniejsze aspekty z zakresu działania gminy. Raport został przedłożony radzie i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, tak aby mogli zapoznać się z nim wszyscy mieszkańcy.

Po udzieleniu wotum zaufania oraz odczytaniu wniosku Komisji rewizyjnej, radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Iłowej – Komisja Rewizyjna stwierdza, że w roku 2019 wykonano zaplanowane zadania w ramach dochodów budżetu i prawidłowo nimi gospodarowano. Stwierdzono także (po analizie wykonania budżetu), że organ wykonawczy zrealizował prognozowane dochody w 93,92% uzyskując kwotę 41 milionów 068 tysięcy 345 złotych, przy planie 43 milionów 727 tysięcy 970 złotych – przedstawił Przewodniczący Rady Mirosław Wdowiak.

Podjęcie uchwały, dającej Burmistrzowi zielone światło do dalszego działania, poprzedziło zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

– Szanowni Państwo, nie byłoby wotum zaufania i absolutorium, gdyby nie praca i zaangażowanie urzędników, na czele z kierownikami referatów oraz Panią Sekretarz i Panią Skarbnik. Bardzo ważne jest również zaangażowanie pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Dziękuję wszystkim sołtysom za pomoc w realizacji uchwał rady a także postulatów mieszkańców sołectw. Zdaję sobie sprawę, że możliwości burmistrza i gminy są ograniczone. Oczekiwania z roku na rok są coraz większe zatem staramy się tak gospodarować środkami finansowanymi, aby móc realizować nowe zadania. Dziękuję również wszystkim radnym za udzielenie absolutorium oraz dobrą współpracę w 2019 roku – powiedział Burmistrz Paweł Lichtański.

Zachęcamy do zapoznania się pełnym Raportem o stanie gminy za 2019 rok oraz sprawozdaniem z działań podejmowanych w okresie od 25 maja do 22 czerwca 2020 r.:

Sprawozdanie