Bezpieczny urząd

W Urzędzie Miejskim wprowadzono rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz interesantów w związku z epidemią COVID-19.

 

Ograniczenia obowiązują w zależności od ujęcia powiatu żagańskiego na liście powiatów, w  których wprowadza się określone nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obecnie powiat żagański znajduje się w strefie zielonej, w związku z tym:

  • interesanci wchodząc do budynku urzędu mają obowiązek zasłaniać usta i nos za pomocą maseczki, przyłbicy lub odzieży, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  •  każdy interesant wchodzący na teren urzędu jest zobowiązany zdezynfekować ręce płynem odkażającym udostępnionym przez urząd (bezdotykowe dozowniki usytuowane są przy wejściach do budynków),
  • interesantom, którzy nie zastosują się do obowiązków wskazanych powyżej, pracownicy urzędu mają prawo odmówić obsługi,
  • w każdym z biur/pokoi danego referatu może przebywać maksymalnie 1 interesant,
  • interesanci oczekujący w kolejce nie mogą zbliżać się do siebie na odległość mniejszą niż 1,5 m,
  • interesant korzysta z własnego długopisu, w przypadku gdy nie posiada własnego, urząd zapewnia długopis jednorazowy lub zdezynfekowany,
  • na terenie urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku podejrzenia objawów chorobowych pracownik urzędu odmawia obsługi interesanta, zawiadamiając o tym bezpośredniego przełożonego,
  • w każdym z biur urzędu oraz w sekretariacie prowadzona jest ewidencja interesantów obsługiwanych w każdym dniu, zawierająca imię i nazwisko oraz numer telefonu.

W przypadku wpisania powiatu żagańskiego na listę obszarów z dodatkowymi obostrzeniami tj. żółtego lub czerwonego zmienia się zarówno sposób obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim, jak i obowiązki pracowników instytucji (zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Iłowej w sprawie wprowadzenia rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Urzędu Miejskiego w Iłowej w związku z epidemią COVID-19).