Fundusze przydzielone

Blisko 170 tys. złotych trafi w roku 2018 do sołectw Gminy Iłowa w ramach funduszu sołeckiego. To ponad 23 tys. zł więcej niż w roku 2017.

 

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla każdego sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia jego mieszkańców. Każde z dziesięciu sołectw Gminy Iłowa ma do dyspozycji określoną kwotę. Na rok 2018 przeznaczono do podziału 169 tys. 407 złotych. To ponad 23 tys. złotych więcej niż w roku 2017. Sołectwo Borowe otrzyma 23 tys. 483 zł, Czerna – 21 tys. 808 zł, Czyżówek – 14 tys. 454 zł, Jankowa Żagańska – 22 tys. 208 zł, Klików – 10 tys. 631 zł, Konin Żagański – 32 tys. 949 zł, Kowalice – 8 tys. 665 zł, Szczepanów – 15 tys. 364 zł, Wilkowisko – 9 tys. 102 zł, Żaganiec – 10 tys. 740 zł.

10 lipca br. odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Paweł Lichtański poinformował sołtysów o wysokości przyszłorocznego funduszu sołeckiego i zasadach jego planowania. Środki te można przeznaczyć m.in. na utrzymanie porządku, sadzenie drzew, krzewów, drobne remonty i naprawy. P. Lichtański zapoznał także zebranych z planowanymi inwestycjami w gminie. Dyskutowano o funkcjonowaniu świetlic wiejskich, współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz koordynatorami zatrudnionymi do prowadzenia zajęć w świetlicach.

Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują do­rośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku o Funduszu Sołeckim wraz z uchwałą z zebrania wiejskie­go, protokołem i listą obecności z zebrania, sołtys przekazuje Burmistrzowi zgodnie z procedurą określoną w statucie sołectwa, w terminie nieprzekraczalnym do 30 września.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl