Jak skutecznie przeciwdziałać?

3 października br. w Iłowej odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Iłowa. 

 

– Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy jest dokumentem pozwalającym na odpowiednie ukierunkowanie lokalnej polityki społecznej. Określa misję oraz wyznacza cele i działania, które powinny w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych występujących w gminie. Efektem tych działań będzie poprawa warunków życia mieszkańców – mówiła prowadząca spotkanie Magdalena Popłońska-Kowalska ekspert do spraw polityki społecznej  z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Do prac nad programem, który koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej pod kierownictwem Elżbiety Kinal zaproszeni zostali przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych m.in. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Józef Brzezicki, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Maria Żarska, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Ewa Osłońska, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Iłowej, którą reprezentowała Pani Jolanta Kobylińska, a także przedstawiciele Policji, reprezentowani przez asp. sztab. Andrzeja Stróżyka –  koordynatora Zespołu Dzielnicowych KP w Iłowej. W spotkaniu wzięła udział także przedstawicielka służby zdrowia Pani Bogumiła Skrzyczewska, członkowie Rady Miejskiej Edward Lesiak i Waldemar Leszcz. Sołectwa reprezentowali sołtysi Leokadia ZiajaZdzisław Chodorski. Do pracy nad Strategią zaproszono także przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Iłowej, stowarzyszenia i właścicieli lokalnych firm. Stworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2025 podyktowane jest koniecznością wynikającą z przepisów prawa.

Powołany przez Burmistrza Iłowej zespół podejmie wspólne działania ułatwiające identyfikację mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń gminnego systemu polityki społecznej.  – Z opracowanej diagnozy wyłonią się konkretne problemy, nad którymi się skupimy. Ujęte w formę misji, celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań, w sposób praktyczny wyznaczą konkretne działania, jakie powinny podejmować poszczególne instytucje i jednostki w gminie – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

Informacje niezbędne do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych będą stanowić również podstawę do opracowania kończących się w tym roku: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jak również Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl