Siatkówka

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Iłowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

 

Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania publicznego  w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Iłowa w zakresie:

  • piłki nożnej
  • piłki siatkowej
  • karate

Kwota przewidziana na realizację zadania 107 500,00 zł, zadanie będzie realizowane w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Organizację mogą składać oferty do 31 grudnia 2018 r. do godz. 12:00.

WZÓR OFERTY 

WZÓR SPRAWOZDANIA 

ZARZĄDZENIE 

ZARZĄDZENIE NR 9.2018

ZARZĄDZENIE NR 14.2018