Nowy wóz dla strażaków ochotników

Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Żagańskim ma do dyspozycji nowy samochód pożarniczy. 

Zakupienie nowego wozu strażackiego było możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 jest przygotowany do pełnienia funkcji wozu strażackiego i spełnia warunki określone w dokumencie „Standard wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP ujętej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG”. Wartość pojazdu to 735 tysięcy 540 złotych. Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Iłowa to 600 tys. 551 zł. Wkład własny to kwota 134 tysięcy 989 złotych.

– Jest to jeden z ważniejszych projektów, na które udało nam się pozyskać wsparcie finansowe, ponieważ dzięki jego realizacji możemy w większym stopniu zadbać o bezpieczeństwo i życie naszych mieszkańców – mówi Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański.

Nowy wóz strażacki ochotników z Konina Żagańskiego wyposażony jest w zbiornik o pojemności 3 tysięcy litrów na wodę, zbiornik na środek pianotwórczy (300 litrów), agregat prądotwórczy, pompę pływającą, wąż szybkiego natarcia, 6 rękawów przeciwpowodziowych i 6 radiostacji (1 stacjonarna i 4 przenośne). Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia samochód będzie w pełni gotowy do akcji.