Ogłoszenie o naborze

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Iłowa w 2020 roku.

 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i inne podmioty spełniające następujące kryteria:

  1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Iłowa zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
  2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
  3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę
    w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
  4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
  5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Iłowej w drodze zarządzenia.

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Iłowa w 2021 r.” do Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa.

Dokumenty należy składać do 30 listopada 2020 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia:

OGŁOSZENIE KONKURS

Formularz zgłoszeniowy