Pomnik przy Pułaskiego do likwidacji

27 marca br. pomnik przy ulicy Pułaskiego w Iłowej zostanie zdemontowany.

 

Zgodnie z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną  z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, obligatoryjnie powinny ulec usunięciu między innymi pomniki poświęcone Armii Czerwonej.

Obiekt taki znajduje się przy ulicy Pułaskiego w Iłowej i poświęcony jest żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej poległym w walkach o wyzwolenie i powrót do macierzy Środkowego Nadodrza.

Pismem Wojewody Lubuskiego z dnia 23 stycznia br. Gmina Iłowa zobowiązana została do usunięcia z przestrzeni publicznej powyższego pomnika.

– 31 stycznia br. zwróciłem się do Instytutu Pamięci Narodowej z zapytaniem czy usunięcie z pomnika samej tablicy zawierającej obecną treść będzie spełnieniem zapisów ustawy. W otrzymanej odpowiedzi IPN poinformował, że tego typu czynność należy uznać za obejście ustawy, w związku z tym należy zdemontować cały pomnik – mówi Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański.

Opinia IPN-u jest wiążąca dla Wojewody Lubuskiego, który w przypadku niezastosowania się przez władze gminy do zapisów powyższej ustawy w terminie do 31 marca br., wyda decyzję o nakazie usunięcia pomnika a gmina zostanie obciążona wszystkimi kosztami związanymi z demontażem obiektu. Jeśli jednak pomnik usunięty zostanie do końca marca br., koszty pokryte zostaną z budżetu Państwa.

26 marca 2018 r. część radnych Rady Miejskiej w Iłowej wyraziła sprzeciw wobec konieczności zdemontowania pomnika znajdującego się przy ulicy Pułaskiego w Iłowej.

Sprzeciw radnych Rady Miejskiej w Iłowej

Poniżej prezentujemy także korespondencję gminy w sprawie likwidacji monumentu:

Pismo Wojewody Lubuskiego 

Instytut Pamięci Narodowej 

Pismo Burmistrza Iłowej do Wojewody Lubuskiego 

Odpowiedź Wojewody Lubuskiego 

Opinia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego