Praca dla informatyka

Burmistrz Iłowej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

 

Kandydaci ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki :

I. NIEZBĘDNE

 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub średnie informatyczne i 3 letni staż pracy,

II. DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w zawodzie informatyka,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość : systemów operacyjnych Microsoft oraz systemów sieciowych w użytkowaniu i administracji, zagadnień budowy, użytkowania i administracji siecią komputerową, zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, baz danych typu SQL, programowania HTML/PHP, pakietów biurowych, obróbki materiałów multimedialnych, typowych problemów sprzętowych w sprzęcie komputerowym, zasad modernizacji sprzętowych (doboru sprzętu do potrzeb i środków), znajomość przepisów z zakresu instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych,
 • dyspozycyjność i komunikatywność, obowiązkowość i samodzielność w działaniu,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność stosowania i interpretowania odpowiednich przepisów prawnych w zakresie wykonywanych zadań.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

„Informatyk w Urzędzie Miejskim w Iłowej – OFERTA”

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 18 lutego 2019 r. do godz. 12.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji: http://ilowa.info.pl/wakaty/2/24/Informatyk/