Praca w OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza II nabór na stanowisko Asystenta rodziny. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej (ul. Kolejowa 7) z dopiskiem: nabór na stanowisko asystent rodziny w terminie do 6 października 2017 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

Wymagania  niezbędne stawiane kandydatom znajdują się poniżej:

II nabór na stanowisko asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 
tel. 68 377 49 48