Praca w Urzędzie

Trwa nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „STANOWISKO URZĘDNICZE – GKVII W  REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM  w Iłowej – OFERTA” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27 – pokój nr 14 (sekretariat) do 07.12.2015 r. do godz. 12:00.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom to m.in. bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: Instrukcji Kancelaryjnej, Ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z aktami wykonawczymi i inne.

Pozostałe wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

Szczegóły oferty

Małgorzata Kondraciuk
Kierownik Referatu Organizacyjnego
m.kondraciuk@ilowa.pl