Praca w Urzędzie

Trwa nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:„Stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy w Urzędzie Miejskim w Iłowej – OFERTA” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 22 stycznia 2018 r. do godz. 12.00.
Wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

Sekretarz Gminy

 O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.