Praktyki w Urzędzie Marszałkowskim

W lipcu, sierpniu i wrześniu studenci studiów stacjonarnych z województwa lubuskiego będą mogli odbyć bezpłatne praktyki w urzędzie marszałkowskim.

To część działań, jakie realizowane są w ramach programu dla młodych Młodzi On-Life. Rekrutacja rusza 1 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia.

Preferowane kierunki studiów to między innymi: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia, kulturoznawstwo oraz informatyka.

Praktyka będzie bezpłatna i potrwa 1 miesiąc, obejmie maks. 150 godzin zegarowych. Student będzie mógł uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce w danym roku kalendarzowym. Studenci odbędą praktyki w komórkach organizacyjnych urzędu, z uwzględnieniem kierunku studiów, który powinien być zbieżny z zakresem zadań realizowanych w departamencie.

Dyrektorzy departamentów wyznaczą opiekunów praktyk w danym wydziale, określają program praktyk i zakres zadań, które będą realizowane przez praktykanta w ramach danej komórki organizacyjnej oraz harmonogram realizacji tych zadań.

Praktykanci odbędą  szkolenie wstępne z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (instruktażu ogólnego) oraz instruktażu stanowiskowego przeprowadzonego przez kierownika wydziału, w którym odbywa się praktyka.

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Urzędzie powinni wypełnić czytelnie wniosek i przesłać wypełnione zgłoszenie pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek, regulamin oraz więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lubuskie.pl/606/Praktyki_u_Marszalka/

źródło: www.lubuskie.pl