Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków

Ruszył projekt poświęcony edukacji najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 

Głównym celem zadania pt. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” jest rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 146 dzieci z Przedszkola Miejskiego w Iłowej.

W ramach  projektu w iłowskim przedszkolu uruchomiono dodatkowe zajęcia specjalistyczne m.in. logopedię, zajęcia z kinezjologii edukacyjnej, tańce w kręgu z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia teatralno-muzyczne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Dzięki realizacji projektu od 1 marca br. wydłużyły się także godziny otwarcia przedszkola. Obecnie placówka czynna jest w godzinach 5.00-17.30.

Wprowadzenie do miejskiego przedszkola ogólnorozwojowych warsztatów ma pozytywny wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym zarówno pod względem artystycznym, naukowym jak i społecznym. Kształtowanie różnych umiejętności wpłynie na akceptowanie odmienności, otwartość i umiejętność współpracy w grupie przy jednoczesnym poznawaniu siebie, swoich możliwości i ograniczeń.

Projekt skierowany jest także do wychowawców grup przedszkolnych. Dzięki jego realizacji doskonalone są umiejętności i kompetencje zawodowe do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 12 nauczycieli. W ramach projektu utworzono także dodatkowy oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 5-6 lat.

Całkowita wartość projektu: 260 tys. 120 75 zł. Kwota dofinansowania: 221 tys. 102 63 zł.

Projektu realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.