II przetarg na wynajem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej działając na podstawie Uchwały Rady  Miejskiej w Iłowej nr 165/5/XVII/08  z dnia   18  lipca  2008 r.

OGŁASZA

II przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy

położony w Iłowej przy  Placu  Wolności 17

 

Lokal składa się z 4 pomieszczeń, z przeznaczeniem pod działalność usługowo-handlową o pow. użytkowej  74,50 m2

Wysokość miesięcznej kwoty bazowej najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 9,29 złotych netto.

Cena wywoławcza  przetargu o prawo zawarcia umowy najmu wynosi :

534,91 zł =  74,50 m2 x 7,18 zł x 1

Przetarg odbędzie się w dniu 30  stycznia  2018 r

o godzinie 1000

w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

przy ul.Żeromskiego 25 pok. nr 11.

Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata kwoty wylicytowanej w przetargu + 23 % podatek VAT .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze .

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, które należy zapłacić z podaniem danych identyfikujących oferenta i adresu lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2018r do godz. 9.30:

–   przelewem na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłowej nr 38 9658 0006 0000 0257 2003 0001.

Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Zakładu.

Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobą , która przetarg wygra , będzie wpłacenie przez nią różnicy pomiędzy ceną wylicytowaną , a wpłaconym wadium + podatek VAT 23 % w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia przetargu .

Wadium przepada na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w przypadku odstąpienia osoby , która przetarg wygra od zawarcia umowy najmu .

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu .

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn .

Iłowa, dnia 23.01.2018 r.
Kierownik ZGKiM

Józef Brzezicki