Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe w 2018 roku realizacji zadań publicznych przez stowarzyszenia, zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, OSP. Wysokość pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł. 

 

Oferty należy złożyć do dnia 21 czerwca 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na BIPie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pod linkiem:

http://bip.lubuskie.pl/683/2679/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_formie_wsparcia_w_2018_roku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_ramach_dzialania_Lubuska_Odnowa_Wsi_na_rzecz_rozwoju_obszarow_wiejskich_w_wojewodztwie_lubuskim/

Z dofinansowania mogę skorzystać:

  • stowarzyszenia (m.in. operacje związane z kulturą, turystyką, dziedzictwem lokalnym; publikacje, wiaty, szlaki, tablice, odnowa świetlic)
  • zespoły ludowe (zakup strojów ludowych, instrumenty muzyczne),
  • koła gospodyń wiejskich (zakup wyposażenia kuchni, wydanie publikacji o produktach),
  • kluby sportowe (zakup wyposażenia: piłki, stroje sportowe),
  • OSP (mundury, drobne wyposażenie).

W ulotce informacyjnej znajdziecie Państwo wszelkie, niezbędne informacje, dotyczące konkursu.