Segregacja śmieci obowiązkowa od 6 września

Weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, od 6 września 2019 r. stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu będą skutkowały odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy – zgodny z blankietem przelewów do 15 dnia każdego miesiąca.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się na terenie oczyszczalni ścieków, przy ul. Żagańskiej
Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9:00-17:00

sobota: 8.00-16.00.