Gmina bez azbestu

Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej (26.10.2016 r.) Radni uchwalili Program usuwania azbestu i jego wyrobów z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032.

Koncepcja, która obowiązywać będzie od 2017 roku, ma na celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest a także: minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych jego obecnością oraz likwidację szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Gmina Iłowa pokryje 100 % kosztów usunięcia, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów azbestowych od swoich mieszkańców. W 2017 roku przewidziane zostało dofinansowanie do usunięcia 2071,34 m².

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani usunięciem azbestu będą mogli składać wnioski w terminie od 2 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r. Właściciele nieruchomości, z których zostanie odebrany azbest będą zobowiązani do wykonania nowego pokrycia dachowego z własnych środków.

W czasie środowego posiedzenia podjęto także uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

-Pomocą w zakresie dożywiania w roku 2015 objęto 254 rodziny (547 osób) w naszej gminie- mówiła podczas obrad Rady Miejskiej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej Elżbieta Kinal – W ramach realizowania dożywiania w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku, bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego, objęto wsparciem 13 uczniów – dodała E. Kinal.

Podwyższono także kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020.

-W związku z trudną sytuacją życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego, w zakresie dożywiania, pozwoli na zahamowanie ubóstwa – mówiła Kierownik OPS w Iłowej.

Tradycyjnie Burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie 11.10.-25.10.2016 r., które dostępne jest TUTAJ.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl