Sołectwa wybiorą swoich gospodarzy

W maju, mieszkańcy dziesięciu sołectw Gminy Iłowa, przystąpią do wyboru swoich gospodarzy. 

Głosowanie na sołtysa, w poszczególnych sołectwach gminy, odbędzie się w terminie od 13 do 17 maja 2019 roku.

Do dnia 6 maja 2019 r. kandydaci na sołtysa muszą dostarczyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Iłowej (sekretariat) następujące dokumenty:

  • pisemną zgodę na kandydowanie,
  • imienny wykaz co najmniej 10 osób (posiadających prawo wybierania w sołectwie) popierających kandydaturę. Wykaz osób popierających powinien być sporządzony jednostronnie na papierze, posiadającym w nagłówku napis: WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ …………………. NA FUNKCJĘ SOŁTYSA W ……………………………..”

Kandydatem na sołtysa może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.

Wpis osób popierających kandydaturę powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego (lub numer PESEL) oraz własnoręczny podpis osoby popierającej.

Komisja wyborcza do przeprowadzenia wyborów składać się będzie z 2 delegowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Iłowej oraz z osób zgłoszonych do pracy w komisji przez kandydatów na Sołtysa (po maksymalnie jednej osobie zgłoszonej przez każdego z kandydatów na sołtysa).

Członkiem komisji nie może być kandydat na Sołtysa. Aby osoba została członkiem komisji, kandydat na sołtysa musi dostarczyć do dnia 5 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Iłowej (sekretariat):

  • zgłoszenie na piśmie kandydata na członka komisji, podpisane przez zarejestrowanego kandydata na Sołtysa,
  • pisemną zgodę osoby zgłaszanej do pracy w komisji.

Do dnia 8 maja 2019 r. nastąpi podanie do wiadomości wyborców (przez rozplakatowanie obwieszczeń) informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i składzie komisji wyborczej.

Głosowanie na wybór sołtysa zostanie przeprowadzone w następujących terminach:

Sołectwo

Głosowanie na wybór Sołtysa w godz. 1600-1800

BOROWE

13.05.2015 w Świetlicy Wiejskiej
CZERNA 13.05.2015 w Świetlicy Wiejskiej
CZYŻÓWEK 14.05.2015 w Świetlicy Wiejskiej
JANKOWA ŻAGAŃSKA 14.05.2015 w Świetlicy Wiejskiej
KLIKÓW 15.05.2015 w Świetlicy Wiejskiej
KONIN ŻAG. 15.05.2015 w Świetlicy Wiejskiej
KOWALICE 17.05.2015 obok tablicy ogłoszeń w Kowalicach
SZCZEPANÓW 17.05.2015 w Świetlicy Wiejskiej
WILKOWISKO 16.05.2015 w Świetlicy Wiejskiej
ŻAGANIEC 16.05.2015 w Świetlicy Wiejskiej