Stypendia dla wybitnej młodzieży

Do 30 września br., można składać wnioski o stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego.

 

Stypendium przeznaczone jest dla wybitnie utalentowanej młodzieży za dotychczasowe osiągnięcia naukowe, twórcze lub artystyczne na poziomie co najmniej wojewódzkim (udział w olimpiadach, konkursach, zrealizowane projekty naukowe lub artystyczne itp.).

Wnioskodawcami mogą być szkoły ponadpodstawowe i artystyczne oraz stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury, a każdy z wnioskodawców może złożyć najwyżej 5 wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z regulaminem, wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 należy składać, w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych oraz wzór wniosku znajdują się do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:

https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/15525/stypendia-dla-zdolnych-lubuszan-