Uchwalili podatki

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 6 września br. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017.

 

W przedstawionym, podczas sesji, projekcie uchwały zaproponowane zostały stawki podatkowe w niezmienionej wysokości w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2016 r. z wyjątkiem:

  • Gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  stawka 0,33 zł za 1 m2 –  różnica 2 grosze w stosunku do 2016 r.
  • Budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka 4,69 zł za 1 m2 – różnica 3 grosze w stosunku do 2016 r.
  • Budowli wykorzystywanych jako rurociągi i przewody sieci rozdzielczych wody oraz wykorzystywanych bezpośrednio do procesu poboru i uzdatniania wody – stawka 1,1% wartości – różnica 0,1 % w stosunku do 2016 r.
  • Budowli związanych ze składowaniem nieczystości stałych proponowana stawka – 2% wartości – różnica 1% w stosunku do 2016 r.

Z uwagi na zmianę górnej granicy stawki ogłoszonej Obwieszczeniem Ministra Finansów zmianie ulega także stawka podatkowa dla:

  • Gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 2,98 zł.

W związku z podjęciem uchwały w sprawie stawek podatkowych, radni zobowiązani byli do podjęcia nowej uchwały w sprawie wprowadzenia poboru podatków w drodze inkasa. Inkasentami zostali sołtysi poszczególnych miejscowości z niezmienionym wynagrodzeniem za inkaso w wysokości 7%.

Radni pochylili się także nad uchwałami w sprawie opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.

Przegłosowane zostały uchwały dotyczące zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (odcinek w sołectwie Czerna) oraz zmiany do uchwał dotyczących zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (w miejscowości Iłowa: ul. Młyńska, ul. Traugutta, ul. Leśna, ul. Żaków, Dolanowo) Zmiany dotyczyły sprostowania numerów działek drogowych.

Burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 20 lipca 2016 r. do 5 września 2016 r. , które dostępne jest TUTAJ.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl