Umowa podpisana

24 października 2016 r. podpisano umowę na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w latach 2017-2019, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa.

Burmistrz Paweł Lichtański, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ewy Pasternak-Jerz, podpisał umowę z Prezesem Zakładów Usługowych Zachód Edmundem Potockim.

Wykonawca zadania, wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego, będzie realizować przedmiot umowy przez okres 36 miesięcy (od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r.). – Częstotliwość odbioru nieczystości nie ulegnie zmianie. Odpady zmieszane odbierane będą jeden raz w tygodniu, natomiast segregowane raz w miesiącu – powiedział Prezes ZUZ Edmund Potocki.

W minioną środę (26 października 2016 r.) Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości.
Głosujący jednogłośnie opowiedzieli się za ustanowieniem nowej stawki za odbiór odpadów komunalnych w przypadku, gdy nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane) –  25,00 złotych od jednego mieszkańca miesięcznie.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny pozostanie na tym samym poziomie, co w roku 2016, w wysokości 14,00 złotych od jednego mieszkańca miesięcznie.

Zmiana ta ma na celu zachęcenie mieszkańców gminy do segregowania odpadów komunalnych. Wprowadzenie większej różnicy pomiędzy opłatami powinno skłonić większość właścicieli nieruchomości do zmiany sposobu postępowania z odpadami, co w znacznym stopniu pozwoli na wykształcenie postaw proekologicznych w gminie.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl

image002