Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przypominamy, iż załatwianie spraw w tutejszym Urzędzie odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Przy wejściu do obu budynków Urzędu Miejskiego w Iłowej usytuowano bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyjątkiem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Do odwołania nałożono obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego ust i nosa:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego,
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  • w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, handlu, gastronomii itp.
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych (straganach),
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego w kościołach oraz na cmentarzu.

Wyłączenia od zasady zakrywania nosa i ust obejmują: dzieci do ukończenia 4. roku życia, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, a także osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Od 25 lipca obowiązują także ograniczenia w przemieszczaniu się. Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
  • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Apelujemy o powrót do odpowiedzialnego podejścia do sytuacji epidemiologicznej, jakie prezentowaliśmy w marcu i kwietniu.