Wybory Ławników

Do 30 czerwca 2019 roku można zgłaszać radzie gminy kandydatów na ławników. 

 

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn.zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników – rada gminy powinna dokonać wyboru nowych ławników.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin do wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego, w tym także liczbę ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ustala kolegium sądu okręgowego. Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił konieczność dokonania wyboru ławników na kadencję 2020-2023 przez Radę Miejską w Iłowej do Sądu Rejonowego w Żaganiu: do IV Wydziału Pracy – 2 ławników i do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 2 ławników.

Kandydatów na ławników (do 30 czerwca 2019 roku) mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie terenie gminy dokonującej wyboru.

Wzory wymaganych dokumentów można uzyskać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszeń kandydatów na ławników do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Żaganiu należy dokonać do dnia 30 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27 pok. nr 14.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań określonych w ustawie lub wpłyną do rady gminy po 30 czerwca 2019 r. będą pozostawione bez dalszego biegu.

OGŁOSZENIE