Zielone światło dla Burmistrza

Burmistrz Paweł Lichtański otrzymał absolutorium za ubiegły rok budżetowy.

 

Podczas sesji Rady Miejskiej (27.06.2018 r.), radni głosowali m.in. za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Iłowej. Rada, po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok, na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Pawłowi Lichtańskiemu.

Tym samym radni jednogłośnie dali zielone światło włodarzowi, które pozwala na kontynuowanie obranej polityki budżetowej gminy.

– Dziękuję Państwu za podjęcie tej uchwały, która świadczy o tym, że budżet gminy został zrealizowany planowo. Mam nadzieję, że do końca kadencji nasza współpraca będzie nadal tak dobrze przebiegała. Duże podziękowania należą się pracownikom Urzędu Miejskiego w Iłowej, którzy na co dzień pomagają mi realizować budżet i zaplanowane inwestycje. Dziękuję kierownikom referatów oraz ich pracownikom, a także kierownikom jednostek budżetowych gminy za dobrą współpracę. Dziękuję dyrektorom szkoły i przedszkola w Iłowej. Sołtysom, radom sołeckim oraz mieszkańcom za podejmowanie trafnych decyzji podczas zebrań wiejskich – powiedział podczas sesji Burmistrz Paweł Lichtański.

Obradujący jednogłośnie przyjęli także  uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

Główne wydatki majątkowe realizowane w roku 2017

Przed rozpoczęciem obrad Burmistrz Iłowej wręczył stypendia edukacyjne członkom grupy teatralnej „Ewenement”, prowadzonej przez Panią Katarzynę Kozerę,  za osiągnięcia w dziedzinie kulturalno-artystycznej.

Nagrody otrzymali:

  • Katarzyna Ganczarek,
  • Weronika Kaczmarek,
  • Miriam Haczkiewicz,
  • Aleksandra Groszek,
  • Dominik Czerwiński,
  • Arkadiusz Kraśniej,
  • Jakub Skorupa,
  • Andżelika Świątek,
  • Zuzanna Guzewicz,
  • Cyprian Lewandowski.
promocja@ilowa.pl