Zimowe obowiązki właścicieli posesji

Przypominamy, że właściciele posesji mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed swoimi domami. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Obowiązek dotyczy chodników stanowiących część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego i położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, w której pomiędzy chodnikiem, a granicą nieruchomości znajduje się pas zieleni.

Prosimy o stosowanie się do obowiązków wynikających z powyższego przepisu.